Privacybeleid

Num•Num VOF, BTW BE 0663.642.920, Egemsesteenweg 41, 8700 Tielt, stelt alles in het werk om de privacy van zijn klanten te beschermen. Num•Num streeft ernaar om correcte en actuele informatie te presenteren op de website. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie juist is op het moment dat deze wordt gelezen. Num•Num kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden of onvolledigheden op de website, noch voor de gevolgen voortvloeiend uit deze onjuistheden. Als u op deze website onduidelijkheden of onjuiste informatie terugvindt, moedigen wij u aan een e-mail te sturen naar hallo@numnum.be.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Num•Num of rechthoudende derden.

Verwerking van gegevens

Num•Num VOF verklaart dat zij ten allen tijde tracht te handelenen in overeenkomst met de belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (GDPR).

Num•Num VOF gebruikt uw gegevens voor: • Het aanmaken van een account en uitvoeren van deze overeenkomst
 • Het leveren van diensten middels de Num•Num online applicatie
 • Het leveren van ondersteuning rond het gebruik van onze diensten
 • Het verzenden van facturen en vorderen van betalingen
 • Het verzenden van marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen van Num•Num VOF
 • Het optimaliseren en beheren van de kwaliteit van onze website en online applicatie
 • Het genereren van statistieken rond gebruik van onze online applicatie en website, om de dienstverlening te optimaliseren

De gebruiker kan op www.numnum.be te allen tijde zijn eigen gebruikergegevens bekijken en wijzigen.

Num•Num VOF verbindt er zich toe om de persoonsgegevens op een afdoende fysieke, technologische en organisatorische manier te beveiligen om misbruik, verlies, wijziging of ongeoorloofde toegang van uw gegevens te voorkomen.

Bewaartermijn

Num•Num VOF bewaart de persoonsgegevens van de gebruiker niet langer dan noodzakelijk, tenzij een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigt is door wettelijke bepalingen.

Rechten van onze gebruikers

U kan als gebruiker ten allen tijde beroep doen op uw privacy rechten, door te contact met ons op te nemen via help@numnum.be. Deze rechten omvatten oa:

 • Recht tot toegang van uw gegevens
 • Recht op rechtzetting en aanpassen van uw gegevens
 • Recht om uw gegevens te laten verwijderen. Zie ook art. 8.5.
 • Recht om uw gegevens niet langer te laten verwerken
 • Recht tot overdracht van uw gegevens
 • Recht tot neerleggen van bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Num•Num levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Num•Num de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Num•Num kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Num•Num geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Num•Num kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Num•Num verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement R.P.R. Brugge bevoegd.

Privacybeleid

Num•Num hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Num•Num, Egemsesteenweg 41, 8700 Tielt of via hallo@numnum.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Num•Num, Egemsesteenweg 41, 8700 Tielt of via hallo@numnum.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Num•Num kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Google Analytics & Cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Google Analytics wordt niet gebruikt binnen de Teamleader applicatie zelf.

Num•Num contacteren

Num•Num kan gecontacteerd worden op het volgende adres:
Num•Num vof
Egemsesteenweg 41, 8700 Tielt, België
Via telefoon: +32 476 700 620
Via e-mail: hallo@numnum.be