Disclaimer

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die voortvloeien tussen Num•Num BV, BTW BE 0663.642.920, (Zonstraat 36, 8670 Koksijde) en de gebruiker. De gebruiker is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die zich registreert en gebruik zal maken van onze online producten en services. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen. Num•Num behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden ten alle tijde aan te vullen en/of te wijzigen. Deze gewijzigde voorwaarden zullen in werking treden één maand na de bekendmaking hiervan. Indien de gebruiker niet akkoord kan gaan met deze wijzigingen behoudt hij zich het recht de overeenkomst éénzijdig te verbreken met ingang van datum de voorwaarden van kracht zullen worden.

2. Duur

2.1. De gebruiker zal 14 opeenvolgende kalenderdagen de diensten van Num•Num als testperiode kunnen hanteren om na te gaan deze voldoen aan de vereisten. Num•Num bepaalt hiervan autonoom de voorwaarden inzake toegankelijkheid van onze applicatie en dienstverlening gedurende de testperiode en kan hieraan te allen tijde wijzigingen in aanbrengen. Iedere gebruiker (uniek BTW-nummer) heeft slechts één keer recht op deze testperiode, zelf na hernieuwing van onze dienstverlening. Num•Num zal de nodige handelingen stellen bij vaststelling van misbruik van deze testperiode. De verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing gedurende de testperiode. Indien de gebruiker overtuigd is moet hij tijdig en voor het verstrijken van de testperiode zijn verlenging bevestigen.

2.2. Elke partij kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien de andere partij op toerekenbare en zwaarwichtige of herhaaldelijke wijze inbreuk maakt op de verplichtingen eigen aan deze overeenkomst. Dergelijke onmiddellijke beëindiging kan slechts mits aangetekende ingebrekestelling waarin de andere partij de mogelijkheid wordt gegeven om binnen een redelijke termijn aan zijn verplichtingen te voldoen. De beëindiging doet geen afbreuk aan de verdere rechten van de partij die zich daar op beroept, inclusief het recht om schadevergoeding te eisen voor de schade geleden ten gevolge van uw inbreuk op de verplichtingen. Indien één van de partijen niet meer aan de verplichtingen van de overeenkomst kan voldoen gedurende een termijn van 2 maanden of meer en dit ten gevolge van een situatie van faillissement of collectieve schuldenregeling, dan heeft elke partij het recht om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder meer te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven. De in gebreke blijvende partij blijft wel gehouden om al haar verplichtingen tot op het moment van dagtekening van het aangetekend schrijven na te komen.

 

2.3. Indien deze overeenkomst, om welke reden dan ook vroegtijdig een einde neemt kan de gebruiker onder geen enkel beding het reeds betaalde bedrag voor de resterende duurtijd van de overeenkomst terugvorderen. Het stopzetten van de overeenkomst heeft als gevolg dat Num•Num de gebruiker geen toegang meer verleent tot de applicatie en alle ge-uploade gegevens hierin. Num•Num verbindt er zich toe deze gegevens bij te houden tot 90 kalenderdagen na stopzetting van de overeenkomst teneinde een correcte eenvoudige heractivatie te garanderen. Indien het verstrijken van deze 90 kalenderdagen kan alle inhoud onherroepelijk worden verwijderd.

3. Rechten en plichten gebruiker

3.1. Een Gebruiker krijgt toegang tot zijn account op www.numnum.be door middel van een gebruikersnaam en een wachtwoord. Deze accounts zijn niet toegankelijk voor niet gebruikers.

3.2. De Gebruiker dient zijn eigen, persoonlijke gegevens in te vullen bij het aanmelden op www.numnum.be.

3.3. De inloggegevens zijn strikt vertrouwelijk en mogen niet met andere personen worden gedeeld. Het gebruik van de account is uitsluitend bedoeld voor de Gebruiker.

3.4. De Gebruiker is ten allen tijde zelf aansprakelijk voor de geheimhouding van zijn gebruikers- naam en wachtwoord. Num•Num kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.

3.5. Het is toegestaan dat de Gebruiker gegevens van zijn account afdrukt. Deze gegevens zijn beschermd door auteursrechten. Het is de Gebruiker echter niet toegestaan deze gegevens op welke manier dan ook te verveel- voudigen of openbaar te maken, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestem- ming van Num•Num.

3.6. De Gebruiker zal niet proberen de website van Num•Num te benadelen door bijvoorbeeld te hacken, virussen en/of wormen te plaatsen en/of websites te ontwikkelen welke zich voordoen als een onderdeel van Num•Num.

4. Kosten en betaling

4.1. Onze tarieven worden uitgedrukt in EURO en zijn exclusief BTW en andere taksen. Kennelijke en/of overduidelijke fouten in onze tarieven kunnen ook na de totstandkoming van deze overeenkomst gecorrigeerd worden. Eventuele bijkomende kosten, zoals het gebruik van bepaalde betaalmethoden, worden steeds vooraf duidelijk aan de klant meegedeeld en vallen volledig voor diens rekening.

4.2. Num•Num heeft het recht de tarieven jaarlijks aan te passen. Indien het tarief voor het volgende facturatiejaar gedurende de lopende overeenkomst wordt aangepast ontvangt de klant ten laatste 15 kalenderdagen voor de jaarlijkse facturatie een kennisgeving van het nieuwe tarief via de relevante elektronische communicatiemiddelen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven, uiterlijk één maand na kennisname van de wijziging van het tarief.

4.3. De aan Num•Num verschuldigde vergoedingen dienen voldaan te worden op de rekening van Num•Num bij het activeren of verlengen van de account, of binnen de 14 kalenderdagen na het ontvangen van de factuur die rechtreeks zal te downloaden zijn in de Num•Num applicatie. In geval van niet-betaling op de vervaldatum verkeert de gebruiker van rechtswege in verzuim en is hij van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest ten belopen van 12 % per jaar van toepassing. Na versturen van een ingebrekestelling zal tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belopen van 10 % van het factuurbedrag, met een absoluut minimum van €30. Dit doet geen afbreuk aan het recht van Num•Num omvergoeding te vragen voor de verdere kosten verbonden aan de niet-betaling zoals buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten. Rechten worden aan klant steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat klant de daarvoor overeengekomen vergoedingen, hierin begrepen rente en kosten van invordering, tijdig en volledig betaalt.

5. Rechten van intellectuele eigendom

5.1. Num•Num gebruikt voor haar werkzaamheden open source software waarvan de rechten bij derden liggen. Voor door Num•Num zelf gemaakte werken geldt dat de rechten bij Num•Num liggen, tenzij er met Opdrachtgever schriftelijk afgesproken wordt dat de rechten overgedragen worden. Daarbij geldt dat rechten op Werken die op maat voor Opdrachtgever gemaakt zijn, in beginsel na aanvaarding van de overeenkomst aan Opdrachtgever toekomen.

5.2. Indien de licentie van bepaalde open source software met zich meebrengt dat Opdrachtgever (delen van) de software alleen als open source kan verspreiden, zal Num•Num Opdrachtgever daarover tijdig adviseren.

5.3. Opdrachtgever is alleen gerechtigd wijzigingen in Werken aan te brengen die zij ontvangt als dat expliciet overeengekomen is.

5.4. De door Num•Num ontwikkelde Werken blijven eigendom van Num•Num. Opdrachtgever krijgt een niet-exclusief gebruiksrecht.

5.5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

5.6. Het is Num•Num toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Num•Num door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

5.7. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 25.000, - per inbreukmakende handeling betalen aan Num•Num. Dit doet niets af aan het recht van Num•Num om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen ten einde de inbreuk te doen beëindigen.

6. Klachten, aansprakelijkheid

6.1. Num•Num consequent om te voldoen aan de kwaliteitsvolle uitvoering van haar verplichtingen uit deze overeenkomst. Indien de gebruiker hier enige ginder ondervindt zal Num•Num alles in het werk stellen om hiervoor een concrete oplossing te vinden. Er is sprake van een gebrek indien de situatie een effect op de toegankelijkheid en/of goede werking van de applicatie heeft en dit gebrek aantoonbaar of reproduceerbaar is.

6.2. Als gebruiker ben je verplicht de uitvoering van onze producten en diensten onmiddellijk en steeds te controleren op mogelijke gebreken, fouten en tekortkomingen van onze kant uit. Ieder gebrek moet door de gebruiker gemeld worden binnen 7 dagen na kennisname van het gebrek. Deze melding moet steeds schriftelijk en gemotiveerd aan Num•Num gebeuren. De gebruiker heeft slechts recht op herstel van gebrekkige dienstverlening door middel van een nieuwe uitvoering.

6.3. Experten van Num•Num zoeken steeds spoedig naar een oplossing voor het gebrek maar afhankelijk van het gebrek is een onmiddellijke en definitieve oplossing niet steeds mogelijk. De oplossing kan voorzien worden door middel van alle mogelijke elektronische communicatiemiddelen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle nodige en redelijke medewerking te voorzien om tot een spoedige oplossing te komen. Dit impliceert, onder andere, de overdracht van alle benodigde gegevens en de activatie van ‘hulp op afstand’.

6.4. Mocht Num•Num aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

6.5. Num•Num is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Num•Num uitgaat van de door de Gebruiker onjuiste of onvolledige verstrekte gegevens.

6.6. Num•Num is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door eventuele programmatuur fouten.

6.7. Num•Num is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.8. De aansprakelijkheid van Num•Num wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan het bedrag dat de Gebruiker per jaar aan abonnementskosten betaalt aan Num•Num.

6.9. De Gebruiker is te allen tijde zelf aansprakelijk voor het geheimhouden van zijn gebruikers- naam en zijn wachtwoord. Num•Num kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden. De Gebruiker is volledig aansprakelijk voor de juistheid van de door hem verstuurde facturen.

7. Overmacht

7.1. Num•Num is niet gehouden tot haar verplichtingen in geval van overmacht en/of vreemde oorzaak. Dit is elke situatie die vooraf onvoorzienbaar was of onoverkomelijk indien wel voorzienbaar en Num•Num hierdoor haar verplichtingen niet kan nakomen. Overmacht wordt op de meest ruime zin geïnterpreteerd en omvat eveneens handelingen van derden.

7.2. In dat geval worden alle verplichtingen van Num•Num die uit deze overeenkomst voortvloeien geheel of gedeeltelijk opgeschort gedurende de duur van de situatie. Num•Num is niet gehouden tot enige schadevergoeding in dat geval.

7.3. Zodra blijkt dat de overmacht en/of vreemde oorzaak van blijvende aard is en gedurende meer dan 90 dagen aanhoudt, dan heeft elke partij het recht om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder meer te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven. Prestaties die reeds door Num•Num werden geleverd worden in dat geval in verhouding aangerekend aan de gebruiker.

8. Privacy

8.1. De verwerking van persoonsgegevens is onderworpen aan onze privacybeleid.

9. Geen aansprakelijkheid voor producten en diensten van derden

9.1. Onze applicatie maakt gebruik van de producten en/of diensten van derde leveranciers. Num•Num heeft deze derde leveranciers na een uitgebreide en vergelijkende studie geselecteerd. Hierdoor wordt de goede werking van onze applicatie in principe gegarandeerd. In geval de derde leverancier haar verplichtingen niet nakomt en hierdoor een gebrekkige uitvoering veroorzaakt zal, behoudens de toepassing van artikel 6 en los van enige rechtstreekse vordering tussen de gebruiker en de derde leverancier, de aansprakelijkheid van Num•Num beperkt blijven tot maximaal de hoogte van de overeengekomen vorderingsrechten tussen Num•Num en de derde leverancier.

9.2. De gebruiker kan onze applicatie in combinatie met de producten en/of diensten van derde partijen gebruiken. Het gebruik van deze producten en/of diensten doet een rechtsverhouding tussen de gebruiker en de derde partij ontstaan waarin Num•Num geen partij is. De derde partij is hierbij volledig onafhankelijk van Num•Num ongeacht het bestaan van eventuele vermeldingen en/of verwijzingen naar deze derde partijen in de communicaties van Num•Num. Iedere medewerking die Num•Num verleent ter versterking van de compatibiliteit en integratie tussen de applicatie en die producten en/of diensten van derde partijen betekent niet automatisch een goedkeuring of onderschrijving van deze derde partijen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zelf toe te zien op de goede werking en kwaliteit van eventuele integraties en geimporteerde gegevens.

10. Toepasselijk recht en geschillen

10.1. Num•Num kan haar rechten of plichten uit deze overeenkomst overdragen of uitbesteden aan een dochteronderneming of een daartoe ingeschakelde derde partij. Deze derde partij zal volledig instaan voor de verdere uitvoering van de overeenkomst. Dit kan zonder de toestemming van de klant en zonder enige schadevergoeding.

10.2. De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze voorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Num•Num heeft het voorrecht om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking. Het gebruik van titels in deze verkoopsvoorwaarden heeft een louter illustratieve waarde.

10.3. Deze verkoopsvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht, hierbij direct uitsluitend de bepalingen van het Weens koopverdrag.

10.4. Iedere vorm van geschil, onenigheid of vordering die voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden, of de niet-nakoming, beëindiging of ongeldigheid daarvan dienen uitsluitend voorgelegd te worden aan de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Brugge.

Num•Num contacteren

Num•Num kan gecontacteerd worden op het volgende adres:
Num•Num BV
Zonstraat 36, 8670 Koksijde, België
Via telefoon: +32 477 34 89 15
Via e-mail: hallo@numnum.be